ZSH là gì và có thể sử dụng nó thay Bash không?

  • Wednesday 15/02/2023

I. Giới thiệu về Zsh

1. Zsh là gì?

   Zsh là một shell mở rộng của Unix, cũng được gọi là Z shell. Nó cung cấp một tập hợp các tính năng mở rộng và các cấu hình để tăng cường trải nghiệm làm việc với shell.

Zsh-bash

2. Zsh có gì nổi bật hơn so với Bash

   Zsh có nhiều tính năng nổi bật hơn Bash, bao gồm các tính năng tự động hoàn thành, tính năng tự động đề xuất, tính năng tự động định dạng, tính năng tự động lọc, tính năng tự động định dạng lệnh, tính năng tự động định dạng tham số, tính năng tự động định dạng tên tệp, và nhiều hơn nữa.

II. Cài đặt và cấu hình sử dụng Zsh

1. Cài đặt Zsh

   Để cài đặt Zsh trên Ubuntu, bạn cần phải mở cửa sổ Terminal và chạy lệnh sau: sudo apt-get install zsh. Sau khi cài đặt hoàn tất bạn có thể chạy lệnh zsh –version để kiểm tra xem cài đặt thành công zsh chưa, bạn có thể thay đổi shell mặc định của bạn bằng cách chạy lệnh chsh -s /bin/zsh.
   Các bạn cũng có thể tham khảo cách thức cài đặt zsh trên hệ điều hành khác tại đây.

2. Cấu hình sử dụng Zsh

   Để cấu hình sử dụng Zsh, bạn cần phải tạo một tệp cấu hình mới tên là .zshrc trong thư mục home của bạn. Bạn có thể thêm các lệnh và cấu hình bạn muốn trong tệp này. Sau đó, bạn có thể chạy lệnh source ~/.zshrc để áp dụng các thay đổi.

3. Cài đặt Công cụ cấu hình của Zsh là Oh-my-zsh

Sau khi cài đặt Zsh trong Ubuntu, công cụ cấu hình của Zsh “ oh-my-zsh ” sẽ được cài đặt bằng lệnh:

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

cat-dat-oh-my-zsh

Nó sẽ yêu cầu quyền đặt Zsh thành shell mặc định trong máy:

cat-dat-oh-my-zsh

Nhập Y để cho phép

cat-dat-oh-my-zsh

5. Cấu hình giao diện Oh-My-Zsh

Thư mục mặc định cho giao diện Oh-My-Zsh là ~/.oh-my-zsh/themes/. Bạn có thể tìm thấy tất cả các giao diện ở đó.
Để xem danh sách các giao diện có sẵn, hãy mở trình duyệt của bạn và truy cập link này để xem trước các mẫu giao diện. Sau khi bạn tìm thấy giao diện mình thích, hãy mở tập tin ~/.zshrc bằng bất kỳ trình chỉnh sửa mã nào.
$ sudo nano ~/.zshrc


Bạn tìm tới dòng ZSH_THEME=”robbyrussel”  và thay thế tên giao diện đã chọn ở bước trên thay cho robbyrussel.
Sau khi thay đổi giao diện, sử dụng Ctrl-O để lưu và Ctrl-X để thoát. Sau đó tải lại plugin Oh My ZSH bằng cách nhập:
$ source ~/.zshrc

Cuối cùng, khởi động lại hệ thống của bạn để áp dụng các thay đổi.
Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết về nhiều chủ đề khác nhau tại đây.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post